Một số sản phẩm TSK Việt Nam đã và đang thực hiện1
                                                                                            Hình ảnh giá để sản phẩm mẫu được làm từ ống thép 

1